cd. Ustalenie a zaprzeczenie ojcostwa - Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Artykuły ekspertów > cd. Ustalenie a zaprzeczenie ojcostwa

cd. Ustalenie a zaprzeczenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa

Autor : Marcin Gruca
Adwokat

tel: 091 / 488 78 55
kom: 0 606 97 96 97
www.adwokatszczecin.pl
marcin.gruca@gmail.com


Te domniemania ustawowe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, do obalenia domniemania ojcostwa wystarczy, że w procesie o zaprzeczenie ojcostwa mąż oświadczy, że nie jest ojcem dziecka. Jeżeli jednak mąż obcował z matką dziecka nie dawniej niż z trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka albo jeżeli zawierając małżeństwo wiedział, że żona jest w ciąży, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy zachodzi niepodobieństwo, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

W jakim czasie można wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Powinien on wytoczyć powództwo przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku. Matka może również wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w tym samym terminie, czyli sześciu miesięcy od urodzenia dziecka, pozywając męża i dziecko, a jeżeli mąż nie żyje – tylko dziecko. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. Pełnoletnie dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki oraz matce, a jeżeli ona nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeśli natomiast nie żyje mąż matki, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Zaprzeczenie nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator. Prokuratora jednak nie obowiązują terminy do wytoczenia powództwa podane pod pkt 3 i 4 niniejszego pouczenia. Może on wytoczyć powództwo w każdym czasie. Właściwy do rozpoznania sprawy o zaprzeczenie ojcostwa jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli nie jest to możliwe, sprawę wytacza się w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania strony powodowej (wnoszącej sprawę). Do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa dołącza się nadto jeden odpis pozwu dla prokuratora.

Dowody w postępowaniu o zaprzeczenie ojcostwa, to w szczególności dowód antropologiczny, badanie stopnia dojrzałości płodu, badanie zdolności zapłodnienia, dowód związany z użyciem środków zapobiegających ciąży, badanie śliny, badanie właściwości smakowych człowieka, dowód z linii papilarnych. Dowód antropologiczny może wskazywać na prawdopodobieństwo pochodzenia dziecka od określonego mężczyzny, bowiem nigdy nie daje pewności co do ojcostwa domniemanego ojca, ale może wskazywać na wysokie prawdopodobieństwo. Dowód sam przez siebie nie może stanowić wyłącznej podstawy do wydania wyroku, może ułatwić późniejsza ocenę dowodów. Dowód z badań antropologicznych musi być poprzedzony przeprowadzeniem dowodu z grupowego badania krwi, oraz może zostać dopuszczony, gdy ostatni nie doprowadził do wykluczenia ojcostwa.

Wartym podkreślenia jest wyrok Sądu Najwyższego Z DNIA 30 WRZEŚNIA 1968 ROKU O SYGANTURZE ICR 224/68, opublikowany. OSNC Nr 11/1969, poz. 202 Z mocy przepisów art. 66, 69, 70 KRO, między pozwanymi wymienionymi w tych przepisach, istnieje współuczestnictwo jednolite. Z tego względu zgłoszony przez jednego z takich pozwanych na podstawie art. 331 § 2 kpc- wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, jest skuteczny również wobec drugiego pozwanego. W związku z tym w przypadkach art. 66,69, 70KRO Sąd ma obowiązek doręczyć wyrok wraz z uzasadnieniem zarówno współuczestnikowi, który złożył wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem jak i temu, który tegoż wniosku nie składał.

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 18/10/2015, Data aktualizacji: 04/02/2021

Wpisany w:: Artykuły ekspertów, Ustalenie ojcostwa, Zaprzeczenie ojcostwa

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium