Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin serwisów prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem serwisów: badaniaprenatalne.pl, testynaojcostwo.pl, pewnytato.pl, genetyczne.pl,
poronilam.pl, prekoncepcja.pl, zdrowokolorowo.pl, antyalimenty.pl, zdrowatarczyca.info,
asklepios.org.pl (dalej łącznie Serwisy oraz każdy z osobna Serwis) oraz administratorem danych
osobowych, jest Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja
9 lok. 8 (kod pocztowy: 40-224) zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
pod numerem KRS 0000645298, NIP 9542771170 (dalej Administrator).

2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna (dalej Użytkownik).

3. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) między innymi określa zasady:
1) świadczenia, przez Administratora, usług drogą elektroniczną, oraz stanowi Regulamin świadczenia
usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
2) przetwarzania przez Administratora, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią
Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że
zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą
elektroniczną:
1) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie
i udostępnionymi przez Administratora na łamach Serwisu;
2) zadawanie pytań dotyczących tematyki Serwisu przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na
stronach Serwisu oraz anonimowego czatu (jeżeli jest dostępny).

2. Korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w ustępie poprzedzającym jest bezpłatne.

§ 3. Dane osobowe

1. Korzystanie z informacji udostępnionych na łamach Serwisu nie wymaga podawania danych
osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przypadku zadawania przez
Użytkownika pytań przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz
anonimowego czatu (jeżeli jest dostępny na danym Serwisie).

2. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest
podać adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź na jego pytanie, jak również może podać imię
i nazwisko. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu
udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy o ochronie danych
osobowych, a następnie zostaną usunięte.

3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania
i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Administratora na adres Stowarzyszenie
Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” skrytka pocztowa 2541 40-227 Katowice lub wysłać wiadomość email
na adres: info@asklepios.pl

4. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych podanych przez
Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie
Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państw
w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

4. Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu
końcowym. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne
przyjmowanie plików cookies. Każdy Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak,
aby:
1) pliki cookies były blokowane w całości lub części, lub
2) każdorazowo w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie pojawiał się komunikat.

5. Informacje na temat zarządzania plikami cookie oraz zmiany ustawień przeglądarek internetowych
można uzyskać, korzystając z poniższych linków:
1) Internet Explorer
a) informacja w języku polskim: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-tomanagecookies-in-internet-explorer-9
b) informacja w języku angielskim: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-tomanagecookies-in-Internet-Explorer-9
2) Mozlilla
a) informacja w języku polskim: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
b) informacja w języku angielskim: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
3) Google Chrome:
a) informacja w języku polskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) informacja w języku angielskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

§ 6. Zakres odpowiedzialności Administratora

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.

2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników
korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów
komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje jednak i nie
odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych w zdaniu poprzedzającym umożliwi
korzystanie z Usług.

3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania
Serwisu.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
2) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich
przydatność dla Użytkowników;
3) niezależne i niezawinione błędy w działaniu Serwisu;
4) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora,
w szczególności spowodowane siłą wyższą;
5) za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci
Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie,
zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

§ 7. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych
z jego funkcjonowaniem.

2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na
adres: info@asklepios.pl lub tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS”
skrytka pocztowa 2541 40-227 Katowice.

3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika
w reklamacji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego § 7.3 Regulaminu, jednak
o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych
działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu,
sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać
uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika
każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§ 8. Postanowienia pozostałe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego
powiadomienia Użytkowników, zmian oprogramowania, szaty graficznej i funkcjonalności Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie
wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich
akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien
powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

4. Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do
pobrania pod adresem https://www.asklepios.org.pl/regulamin/.


Aktualna wersja regulaminu do pobrania w PDF: https://www.asklepios.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-serwisow-pazdziernik-2018.pdf

Data publikacji: 25/05/2018, Data aktualizacji: 02/04/2020

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium