Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Sądowy test na ojcostwo > Czy wykonanie prywatnego testu na ojcostwo pomaga w procesie sądowym?

Czy wykonanie prywatnego testu na ojcostwo pomaga w procesie sądowym?

Jed­nym z bard­zo częs­to zadawany­ch pytań jest, to czy sądy uzna­ją bada­nia, które zostały samodziel­nie wyko­nane przed złoże­niem wniosku? Innymi słowu czy pomoc­nym (jeśli mówimy o pro­ce­sie sądowym) jest wyko­nanie “pry­wat­ne­go” bada­nia DNA?

Na postaw­ione wyżej pytanie odpowiedzi udzielił Prawnik Rafał Kor­nat z Kance­larii Prawniczej Kor­nat:

Tak jak w każdym pro­ce­sie o stwierdze­nie lub ustal­e­nie, czy to stanu fak­ty­czne­go, czy też zdarzenia pro­ce­sowe­go, niezbęd­nym jest przed­staw­ie­nie dowodów na popar­cie wniosku. W tym wypad­ku w spraw­ie o ustal­e­nia ojcost­wa test DNA, jest jak­by oblig­a­to­ryjnym dowodem w spraw­ie. Żaden inny środek dowodowy nie daje takiej gwarancji zasad­noś­ci wniosku jak test DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa.

Bada­nia DNA jest niezwyk­le istot­ne jeśli chodzi o pow­stanie, czy też ustanie sto­sunku prawne­go między stron­ami pro­ce­sowymi. Po uzyska­niu zgody sądu, badanie tzw” pry­wat­ne” może być dopuszc­zone do sprawy.

Badanie wyko­nane samodziel­nie: Strona przed­kłada­jąc środek dowodowy w tej postaci powin­na wnioskować wcześniej o zgodę na dopuszcze­nie dowodu uzyskane­go określonym sposobem. Sędzia nie dopuszcza­jąc tes­tu “pry­wat­ne­go” DNA , musi posi­adać wąt­pli­wość popartą dowodami co do skutecznoś­ci tych badań. Z prak­tyki Sądy dopuszcza­ją badanie ” pry­wat­ne” DNA.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas! pytanie@pewnytato.pl lub zkon­tak­tuj się z Kance­lar­ią Prawniczą Kor­nat

Dowiedz się więcej: