Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Prawo > Ustalenie ojcostwa — postępowanie i koszty

Ustalenie ojcostwa — postępowanie i koszty

Autor: Marcin Surowiec, Kance­lar­ia Praw­na, tel: 600331763, e-mail: marcin.surowiec@gmail.com, www.surowiec.net.pl


Ustalenie ojcostwa postępowanie

Ustalenie ojcostwa — postępowanie

Poniżej opisano pro­ces postępowa­nia przy ustal­e­niu ojcost­wa. Ustal­e­nie ojcost­wa może nastąpić poprzez uznanie dziecka i na mocy orzeczenia Sądu.

Ustalenie ojcostwa poprzez uznanie dziecka

Uznanie dziecka następu­je przed kierown­ikiem USC, sądem opiekuńczym (wydzi­ałem rodzin­nym), za granicą przed kon­sulem lub osobą wyz­nac­zoną do wykony­wa­nia jego funkcji (oczy­wiś­cie w sytu­acji gdy rodz­ice są oby­wa­te­lami pol­skimi).

Uznanie jest dobrowol­ną czyn­noś­cią prawną, która może nastąpić tylko oso­biś­cie. Możli­we jest uznanie dziecka nien­ar­o­d­zone­go (o ile zostało poczęte). Uznanie dziecka wyma­ga zgody matki, zaś jeśli dziecko jest już pełno­let­nie, także zgody dziecka.

Ustalenie ojcostwa na mocy orzeczenia Sądu

Sprawy o ustal­e­nie ojcost­wa są roz­pa­try­wane przez Wydzi­ały Rodzin­ne Sądów Rejonowych. Postępowanie rozpoczy­na się zawsze na wniosek, które­go rolę w tym postępowa­niu pełni pozew złożony przez jed­ną ze stron albo proku­ra­tora. Postępowanie o ustal­e­nie ojcost­wa może być wszczęte przez matkę dziecka, dziecko, mężczyznę, który uważa się za ojca dziecka (dom­nie­many ojciec) oraz proku­ra­tora. Matka i dom­nie­many ojciec nie mogą wnieść pozwu po śmier­ci dziecka, ani po osiąg­nię­ciu przez nie pełno­let­noś­ci.

badanie na ustalenie ojcostwa

REKLAMA

Ustalenie ojcostwa — koszty

Strona wnoszą­ca o ustal­e­nie ojcost­wa jest zwol­niona z kosztów sądowych. Oznacza to, że nie ponosi także kosztów, jakie wynikną w toku pro­ce­su (np. kosztów sporządzenia tes­tu DNA). Strona dochodzą­ca ustal­e­nia ojcost­wa – w razie prze­granej – będzie jed­nakże ponosić kosz­ty wyna­grodzenia pełnomoc­nika strony prze­ci­wnej. Pon­ad­to w wypad­ku gdy powództ­wo o ustal­e­nie ojcost­wa okaże się oczy­wiś­cie bez­za­sad­ne, sąd w orzecze­niu kończą­cym postępowanie w spraw­ie może obciążyć osobę, która sprawę rozpoczęła kosz­tami sądowymi, biorąc pod uwagę wszys­tkie okolicznoś­ci sprawy.

Ustal­e­nie ojcost­wa nie może nastąpić w sytu­acji, gdy dziecko – zgod­nie z prawem – ma ojca. Przed sądowym ustal­e­niem ojcost­wa jest zatem konieczne zaprzecze­nie ojcost­wa mężczyzny, który jest za ojca uznawany.

Więcej na ten tem­at :

  1. Ustal­e­nie ojcost­wa uwagi wstęp­ne
  2. Wzo­ry pism pro­ce­sowych

Zobacz film: Z jakich próbek DNA możesz zro­bić badanie w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa?


Zobacz też:

 

Dowiedz się więcej: