Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Prawo > Ustalenie ojcostwa — postępowanie i koszty

Ustalenie ojcostwa — postępowanie i koszty

Marcin Surowiec - mal y do artykulowAutor: Marcin Surowiec
Kance­laria Prawna

 


Proces postępowania przy ustaleniu ojcostwa

Ustal­e­nie ojcostwa może nastąpić poprzez:

 1. uznanie dziecka
 2. na mocy orzeczenia Sądu

Ad 1) Uznanie dziecka następuje przed

 • kierown­ikiem USC,
 • przed sądem opiekuńczym (wydzi­ałem rodzinnym),
 • zaś za granicą przed kon­sulem lub osobą wyz­nac­zoną do wykony­wa­nia jego funkcji (oczy­wiś­cie w sytu­acji gdy rodz­ice są oby­wa­te­lami polskimi).

Uznanie jest dobrowolną czyn­noś­cią prawną, która może nastąpić tylko osobiście.Możliwe jest uznanie dziecka nien­ar­o­d­zonego (o ile zostało poczęte). Uznanie dziecka wymaga zgody matki, zaś jeśli dziecko jest już pełno­let­nie, także zgody dziecka.

Ad 2) Sprawy o ustal­e­nie ojcostwa są roz­pa­try­wane przez Wydzi­ały Rodzinne Sądów Rejonowych. Postępowanie rozpoczyna się zawsze na wniosek, którego rolę w tym postępowa­niu pełni pozew złożóny przez jedną ze stron albo proku­ra­tora. Postępowanie o ustal­e­nie ojcostwa może być wszczęte przez:

 • dziecko;
 • matkę dziecka;
 • mężczyznę, który uważa się za ojca dziecka (dom­nie­many ojciec);
 • proku­ra­tor;

Matka i dom­nie­many ojciec nie mogą wnieść pozwu po śmierci dziecka, ani po osiąg­nię­ciu przez nie pełnoletności.

Strona wnosząca o ustal­e­nie ojcostwa jest zwol­niona z kosztów sądowych. Oznacza to, że nie ponosi także kosztów, jakie wynikną w toku pro­cesu (np. kosztów sporządzenia testu DNA).
Strona dochodząca ustal­e­nia ojcostwa – w razie prze­granej – będzie jed­nakże ponosić koszty wyna­grodzenia pełnomoc­nika strony przeciwnej.

Pon­adto w wypadku gdy powództwo o ustal­e­nie ojcostwa okaże się oczy­wiś­cie bez­za­sadne, sąd w orzecze­niu kończą­cym postępowanie w sprawie może obciążyć osobę, która sprawę rozpoczęła kosz­tami sądowymi, biorąc pod uwagę wszys­tkie okoliczności sprawy.

Ustal­e­nie ojcostwa nie może nastąpić w sytu­acji, gdy dziecko – zgod­nie z prawem – ma ojca. Przed sądowym ustal­e­niem ojcostwa jest zatem konieczne zaprzecze­nie ojcostwa mężczyzny, który jest za ojca uznawany.

Więcej na ten temat :

 1. Ustal­e­nie ojcostwa uwagi wstępne
 2. Wzory pism procesowych