Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: porady > Badania DNA na ustalenie ojcostwa — co powinieneś o nich wiedzieć

Badania DNA na ustalenie ojcostwa — co powinieneś o nich wiedzieć

Zrób pewne badanie DNA


Zapewne trapi Cię ter­az wiele wąt­pli­woś­ci, a do głowy wciąż przy­chodzą nowe pyta­nia, na które poszuku­jesz odpowiedzi. Chci­ałbyś wykon­ać test DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Zan­im zde­cy­du­jesz się na wyko­nanie bada­nia powinieneś zapoz­nać się z pewnymi infor­ma­c­jami:

Badania DNA na ustalenie ojcostwa — najważniejsze informacje:

Czym jest test DNA na ojcostwoCzym jest test DNA w kierunku ustalenia ojcostwa

Test DNA to potocz­na nazwa anal­izy mate­ri­ału gene­ty­czne­go dwóch osób (w tym wypad­ku dziecka i jego dom­nie­mane­go ojca), pod kątem cech wspól­ny­ch. Pozwala ona na potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie z określonym praw­dopodobieńst­wem ich pokrewieńst­wa w określonym stop­niu. Czy­taj całość >


Wzory pism procesowychSposoby dochodzenia spornego ojcostwa

Mówi się, że ojciec jest tylko jeden ale ojcost­wo bio­log­iczne i prawne nie zawsze idą w parze. Czy wiesz, że co 10 mężczyz­na wychowu­je cud­ze dziecko? Dane te ukazuj fakt jak wielkim prob­le­mem społecznym stało się obec­nie bio­log­iczne ojcost­wo. Ojcost­wa moż­na dochodz­ić na jeden z trzech sposobów… Czy­taj całość >

premiumLEX

REKLAMA


Ustalenie ojcostwa na postawie grup krwiUstalenie ojcostwa na podstawie grup krwi

Porów­nanie grup krwi mężczyzny i dziecka nie jest trak­towane przez sąd jako dowód wystar­cza­ją­cy, ponieważ nie jest on pewny. Usta­lanie ojcost­wa przeprowadza się na pod­staw­ie jed­noz­naczny­ch wyników tes­tu DNA. Ustal­e­nie ojcost­wa na pod­staw­ie grup krwi. Czy­taj całość >


Metody wykorzystywane do ustalenia ojcostwa

W ostat­nich lat­ach gene­tyka rozwi­ja się w bard­zo szy­bkim tem­pie. Wprowad­zono wiele innowacji umożli­wia­ją­cy­ch przeprowadzanie anal­iz, które dotąd były niemożli­we. Obec­nie ustal­e­nie ojcost­wa , czy to sądowe, czy też pry­wat­ne odby­wa się za pomocą testów DNA. Czy­taj więcej >


Jakie są koszty ustalenia ojcostwaJakie są koszty ustalenia ojcostwa?

Kosz­ty ustal­e­nia ojcost­wa zależą od rodza­ju tes­tu (w ciąży, sądowy lub pry­wat­ny), liczby osób badany­ch, cza­su oczeki­wa­nia na wynik i inny­ch czyn­ników. Badanie ojcost­wa to koszt rzę­du 600‑2500 zło­ty­ch – po nar­o­dz­i­nach dziecka i 2000–6000 zło­ty­ch – w ciąży. Jakie są kosz­ty ustal­e­nia ojcost­wa do celów pry­wat­ny­ch… Czy­taj całość >

REKLAMA

Po co w ogóle ustalać ojcostwo

Rozważa­jąc możli­wość wyko­na­nia tes­tu DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa anal­izu­jesz „za” i „prze­ciw”. Zas­tanaw­iasz się, co prze­maw­ia za tym, abyś wykon­ał taki test? Co zyskasz dzięki bada­niu DNA? Czy nie pogorszysz nim tylko swo­jej sytu­acji? Po pier­wsze, powinieneś wiedzieć, że ustal­e­nie ojcost­wa tworzy prawną więź pomiędzy ojcem a dzieck­iem. Czy­taj więcej >


Na czym polega test ojcostwa

Kiedy zade­cy­du­jesz już, gdzie chcesz przeprowadz­ić badanie DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa następ­nym krok­iem jest zamówie­nie zestawu testowe­go. Fir­ma, której zle­cisz wyko­nanie bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa prześle Ci steryl­ny, spec­jal­isty­czny, ale zarazem prosty w uży­ciu zestaw „wymazówek”. Przy wyborze usłu­go­daw­cy należy zwró­cić uwagę na to, co zaw­iera ów zestaw. Czy­taj więcej >


Urodzenie dziecka przed upływem 300 dni od rozwoduUstalenie ojcostwa w czasie ciąży

Czy zas­tanaw­iałeś się kiedyś, jaki jest min­i­mal­ny wiek dziecka, w którym możli­we jest przeprowadze­nie tes­tu DNA na ojcost­wo? Obec­nie biotech­nolodzy dys­ponu­ją narzędzi­ami umożli­wia­ją­cymi ustal­e­nie ojcost­wa jeszcze przed nar­o­dz­i­nami dziecka. Usłu­ga ta zwana jest właśnie „pre­na­tal­nym ojcost­wem”. Czy­taj więcej >


Zdecydowałeś się na ustalenie ojcostwa i co dalej?


Masz wątpliwości jaki typ badania powinieneś wybrać? Zobacz porównania!

Dowiedz się więcej: