Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Prawo > Zaprzeczenie ojcostwa — prawo

Zaprzeczenie ojcostwa — prawo

Autor: Marcin Surowiec, Kance­lar­ia Praw­na, tel: 600331763, e-mail: marcin.surowiec@gmail.com, www.surowiec.net.pl


Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa

Kwes­t­ia zaprzeczenia ojcost­wa jest reg­u­lowana przepisami kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego. Zaprzecze­nie ojcost­wa pole­ga na wykaza­niu, że osoba prawnie uznawana za ojca dziecka – w rzeczy­wis­toś­ci nim nie jest. Jak wspom­ni­ano wcześniej, w pewny­ch sytu­ac­jach pra­wo „wskazu­je” osoby (poprzez dom­nie­ma­nia), które są uznawane za prawny­ch rodz­iców. Pol­skie pra­wo przyjęło zasadę dobra dziecka jako nadrzęd­ną. Wychodząc z założe­nia, iż ustal­e­nie, które osoby są rodzi­cami zapew­nia uzyskanie pomo­cy życiowej, znacznie ogranic­zono (wprowadza­jąc dość krótkie ter­miny) możli­wość wys­tąpi­enia z pozwem o zaprzecze­nie ojcost­wa.

Zaprzeczenie ojcostwa — terminy

Zgod­nie z przepisami kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego zaprzeczenia ojcost­wa moż­na żądać w ściśle określony­ch ter­mi­nach.

  • Matka dziecka może wytoczyć pozew o zaprzecze­nie ojcost­wa w ciągu 6 miesię­cy od urodzenia dziecka;

  • Mężczyz­na może wytoczyć pozew w ciągu 6 miesię­cy od dnia, w którym dowiedzi­ał się o nar­o­dz­i­nach;

  • Dziecko może wytoczyć powództ­wo do ukończenia 21 roku życia (po skończe­niu przez nie 18 lat oczy­wiś­cie); 

Powyższe ter­miny nie wiążą proku­ra­tora, który może wys­tąpić z odpowied­nim powództwem w każdym cza­sie. Sprawy o zaprzecze­nie ojcost­wa rozpoz­nawane są przez wydzi­ały rodzin­ne sądów rejonowych.Sprawę rozpoczy­na wniesie­nie pozwu do właś­ci­we­go Sądu.

Zaprzeczenie ojcostwa — dowody

Pod­czas sprawy należy udowod­nić, że osoba będą­ca prawnym ojcem dziecka (sprawy o zaprzecze­nie macierzyńst­wa są obec­nie rzad­koś­cią) nie jest ojcem bio­log­icznym. Strona wnoszą­ca pozew zobow­iązana jest do udowod­nienia pod­nos­zony­ch przez siebie okolicznoś­ci (poprzez doz­wolone przez pra­wo środ­ki dowodowe np.: włas­ne wyjaśnienia, zez­na­nia świad­ków, dowody z doku­men­tów czy opinie biegły­ch (w tym test DNA na ojcost­wo).

badanie na ustalenie ojcostwa

REKLAMA

Strona wnoszą­ca o przeprowadze­nie dowodu ponosi jego kosz­ty. Należy pamię­tać, że to na oso­bie wnoszącej o zaprzecze­nie ojcost­wa spoczy­wa obow­iązek udowod­nienia swoich twierdzeń. Brak takiego dowodu czy niewystar­cza­ją­cy dowód będzie skutkował odd­ale­niem powództ­wa (czyli utrzy­maniem doty­chcza­sowe­go stanu rzeczy).

W sprawach o zaprzecze­nie ojcost­wa odpis pozwu doręcza się proku­ra­torowi i zaw­iadamia się go o ter­mi­nach rozprawy. Udzi­ał proku­ra­tora w postępowa­niu nie oznacza zatem, iż którakol­wiek ze stron jest pode­jrze­wana o przestępst­wo, a stanowi jedynie sko­rzys­tanie z uprawnień.

Wniesienie pozwu przez prokuratora

Jak wspom­ni­ano powyżej proku­ra­tor ma możli­wość wys­tąpi­enia z powództwem o zaprzecze­nie ojcost­wa w każdym ter­minie (nie jest związany sześ­ciomiesięcznymi ter­mi­nami podanymi powyżej). Proku­ra­tor może wszcząć postępowanie na wniosek osoby zain­tere­sowanej (wniosek nie wyma­ga żad­ny­ch for­mal­noś­ci – wystar­czy pis­mo skierowane do proku­ratu­ry rejonowej).

Proku­ra­tor nie jest jed­nak zobow­iązany do wys­tąpi­enia z takim wnioskiem i brak jest instru­men­tów prawny­ch, które mogły­by go zmusić do takiego dzi­ała­nia. Proku­ra­tor samodziel­nie decy­du­je o tym, czy wnieść powództ­wo. Jego decyz­ja (nadesłana w odpowiedzi na wniosek o złoże­nie pozwu) jest nieza­skarżal­na, jed­nak może być zmieniona.

Oce­na proku­ra­tora, co do złoże­nia pozwu o zaprzecze­nie ojcost­wa uza­leżniona jest od okolicznoś­ci każdej sprawy i ma na celu głównie ochronę dobra dziecka.

Jeżeli zatem prawny ojciec dziecka płaci ali­men­ty na dziecko, a jed­nocześnie brak jest przesłanek do wskaza­nia fak­ty­czne­go ojca – oczeki­wać należy odmownej decyzji proku­ratu­ry. Jak bowiem wskazano zadaniem proku­ratu­ry nie jest dąże­nie do wyjaśnienia fak­ty­czne­go ojcost­wa, lecz ochrona dobra dziecka. Należy jed­nak zwró­cić uwagę, że kwes­t­ia ta nie jest reg­u­lowana przepisami i każ­do­ra­zowo zależy od indy­wid­u­al­nej oceny sprawy i jej okolicznoś­ci.

Zaprzeczenie ojcostwa — koszty postępowania

Pozew przed wniesie­niem powinien być opła­cony, albo poprzez przelew na kon­to bankowe właś­ci­we­go sądu albo poprzez nakle­je­nie znaków opłaty sądowej.

Opłata od pozwu wynosi 200 zł.

Dal­sze kosz­ty mogą pow­stać w toku postępowa­nia (np. w związku z wnioskiem o przeprowadze­nie badań DNA). Zgod­nie z art. 1304 § 1 kodek­su postępowa­nia cywilne­go „Strona, która wnosi o pod­ję­cie czyn­noś­ci połąc­zonej z wydatkami, obow­iązana jest uiś­cić zal­iczkę na ich pokrycie w wysokoś­ci i ter­minie oznac­zonym przez sąd.”

Brak wpłaty zal­iczki spowodu­je pominię­cie czyn­noś­ci przez Sąd.

Na mar­gin­e­sie należy dodać, że strona, która nie może uiś­cić kosztów postępowa­nia bez uszczer­bku utrzy­ma­nia konieczne­go dla siebie i rodziny może złożyć wniosek o zwol­nie­nie od kosztów sądowych załącza­jąc odpowied­ni for­mu­la­rz doku­men­tu­ją­cy jej sytu­ację majątkową.


Zobacz film: Z jakich próbek zro­bić badanie na ojcost­wo?


 

Zobacz też:

 

Dowiedz się więcej: