Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Testy na ojcostwo > Od czego zacząć ustalanie ojcostwa?

Od czego zacząć ustalanie ojcostwa?

Utalenie ojcostwa

Zapewne trapi Cię ter­az wiele wąt­pli­woś­ci, a do głowy wciąż przy­chodzą nowe pyta­nia, na które poszuku­jesz odpowiedzi. Chci­ałbyś wykon­ać test DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Poniżej zna­j­du­je się kilka prak­ty­czny­ch rad, które odpowiedzą na nur­tu­jące Cię pytanie — od czego zacząć badanie DNA?

1. Zebranie informacji

Niewiedza jest jed­nym z główny­ch powodów, wywołu­ją­cy­ch stra­ch przed testem DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa. Dlat­e­go też w pier­wszym rzędzie powinieneś zapoz­nać się ze szczegółowymi infor­ma­c­jami doty­czą­cymi tego bada­nia. Vor­tal ten stwor­zony został właśnie po to, aby odpowiedzieć Ci na wszys­tkie pyta­nia, jakie mogą się pojaw­ić jeśli chodzi o kwest­ię ustal­e­nia ojcost­wa. Na jego łamach zna­j­du­ją się wszys­tkie niezbęd­ne infor­ma­c­je doty­czące intere­su­jące­go Cię tem­atu. W razie jakichkol­wiek pytań lub wąt­pli­woś­ci jesteśmy do Two­jej dys­pozy­cji. Możesz zarówno korzys­tać z naszej infolinii jak i również pisać na pytanie@pewnytato.pl

Przy­dat­ne infor­ma­c­je:

1. Czy do tes­tu DNA potrzeb­na jest matka?

2. Ile kosz­tu­je test DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa ?

3. Czy moż­na ustal­ić ojcost­wo przed nar­o­dz­i­nami dziecka?

4. Gdzie wykon­ać test DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa?

5. Ustal­e­nie ojcost­wa w świ­etle prawa

więcej tem­atów…

2. Wybór laboratorium

Po zgłę­bi­e­niu wiedzy na tem­at testów DNA pora na to, abyś wybrał lab­o­ra­to­ri­um. To bard­zo ważne, abyś powierzył wyko­nanie tes­tu DNA pro­fesjon­al­nej fir­mie. O tym, jakimi kry­te­ri­ami kierować się przy jej wyborze przeczy­tasz w sekcji — jak wybrać lab­o­ra­to­ri­um. Dobrze, jeśli przed zapad­nię­ciem ostate­cznej decyzji skon­tak­tu­jesz się tele­fon­icznie z kon­sul­tan­tem. Poproś go, aby udzielił Ci szczegółowych infor­ma­cji nie tylko o usłudze jaką ofer­u­je, ale także ogól­nie o tes­tach DNA. Poz­woli Ci to zwery­fikować na ile dana fir­ma “zna się na rzeczy” oraz jak wyglą­da w niej obsłu­ga klien­ta.

3. Konsultacja z przedstawicielem

Wiesz już komu powierzysz wyko­nanie bada­nia ? Zatem najtrud­niejsze za Tobą ! Skon­tak­tuj się ter­az z przed­staw­icielem firmy, który poinstru­u­je Cię co do dal­szy­ch kroków jakie musisz pod­jąć. Zamówie­nie zestawu testowe­go nie będzie stanow­iło dla Ciebie żad­ne­go prob­le­mu. Zostanie on przesłany na wybrany przez Ciebie adres. Po pobra­niu i wysła­niu mate­ri­ału gene­ty­czne­go nie później niż dwa tygod­nie od dostar­czenia go do lab­o­ra­to­ri­um otrzy­masz wynik wraz z krótkim objaśnie­niem.

Masz jeszcze jakieś pyta­nia doty­czące tego tem­atu ? Pisz zatem na pytanie@pewnytato.pl

Zapraszamy do skorzystania z Infolinii Badań DNA : 0 800 007 771

Dowiedz się więcej: